۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه


دقیقا 365 روز پیشتر در چنین روزی