۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبهاین روزها، این کتاب، یک مرد، اوریانا فالاچی، یغما گلرویی