۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبهآخه این کار یعنی چی؟
دلم براشون خیلی سوخت، خیلی بد و خشن به عنوان یک موجود زنده سوار وسایل حمل و نقل می کننشون برای جا به جایی
امروز تو بزرگراه نیایش، پشت یه کامیون رو، تخته گذاشته بودن و 2طبقه اش کرده بودن، یه گله گوسفند بی نوا هم بار زده بودن و با سرعت 60 تا ویراژ میدادن. گوسفندای طبقه دوم از ترس ارتفاع به هم چسبیده بودن و داشتن پس می اوفتادن
صحنه ی خیلی معصومانه ای بود