۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

پرتقال را
وقتي توي دستگاه آب ميوه گيري
له مي شود
پوستش سالم مي ماند
درون مايه اش را مي كشند
و
تفاله اش مي ماند
درك مي كنم.