۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه


آه که وجود گاهی چه تنگ می شود برای این همه بودن...