۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه


شما می توانید همه ی مردم را برای یکبار فریب دهید
عده ای را برای چند بار فریب دهید
اما شما نمی توانید همه ی مردم را برای همیشه فریب دهید

.

.
آبراهام لینکن