۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

دلم می خواهد ببوسمت
به خود بفشارمت
.
.
کجایی پس "حمایت" جان