۱۳۸۸ مهر ۴, شنبه

فردا آغاز سال تحصیلی جدیده برای من
نمی دونم چرا با این همه سال تحصیلی که در عمرم سپری کردم هنوز مثل یک گوسفند که قراره از یه طویله کوچیک به دست چوپانی سپرده بشه که کلی گوسفند جمع کرده ببره چرا، هیجان زده ام! علف های تازه و گوسفند های آشنا و نا آشنا منتظرمم