۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبهبه بهانه 21 آذر، زاد روز شاملوی بزرگ

پس از من تا ايران زنده است بر مرگ من اشك مريزيد.
با يك پرچم ايران كفن ام كنيد
و به سنگ مزارم بنويسيد:
"زير اين توده ي خاك،
ميان استخوان هائي كم و بيش پوسيده،
هنوز دلي به عشق ايران مي تپد.
پس اين جا تاملي كن و
بر خفته به يادي منتي گذارمعبود من ايران،
ايمان من ايران،
خداي من ايران،
آري آري همه چيز من ايران بود."
اگر مي خواهي براي آرامش روح من دعائي بخواني،
وبدين گونه مرا تا زير بار سنگين معاصي خويش از پا در نيافتم نيروئي ببخشي،
به عظمت ايران دعائي كن،
بگو: ((ايران پاينده باد!))
و بخواه كه ايران پاينده بماند، تا چون خواستي بتواني كه براي پاينده گي ايران فداكاري كني آري هميشه بگو: ((پاينده باد ايران !))...
با زبان بگو،
با قلب بخواه ،
و با عمل بنما
كه ايران را پاينده مي خواهي