۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

خیلی سخته که تا به حال به ندرت تونستم قیافه و صدای خواب آلوی تو رو قبل خواب و یا بعد خواب ببینم و بشنوم
خیلی مورد مهمی ازم دریغ شده ... نمی دونم چند تا صبح و شب بوده